HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE TEAMS 2008

• Ga bij aankomst niet onmiddellijk naar je (vaste) plek. Wacht totdat iemand aangeeft waar je precies heen moet (zie terrein overzicht en aanwijzing official).

• Je dient met het juiste bandje in de Line-up en startgebied te komen. Mensen met een onjuiste bandje komen dit gebied niet in. Hierop wordt streng gecontroleerd.

• Bij de Sportsman klassen zijn maximaal twee mensen toegestaan in het startvak. Anderen blijven achter in de Line-up. Maximaal 1 persoon mag de rijder helpen naar de startstreep.

• Protesten uitsluitend schriftelijk in te dienen in de schaftkeet onder betaling van binnen artikel 18 vastgestelde protestgelden. Andere soort protesten worden niet in behandeling genomen. De protesten op individuele basis dient de rijder zelf in. Protesten aangaande de gehele klasse dient de klassenvertegenwoordiger in.

• De keurmeesters en officials dienen met respect behandeld te worden.

• De keurmeesters hebben de bevoegdheid om de voertuigen in de Line Up nog nader te bekijken.

• Volg de instructies van de Line Up en Start Officials op. Zij zorgen ervoor dat we een goed en strak schema kunnen realiseren.

• Kinderen t/m 16 jaar mogen niet in het startvak komen. Zij kunnen plaats nemen in eventuele volgauto´s.

• Na afloop van de kwalificaties is het voor iedereen verboden de baan te betreden.

• Breng trailers, autoambulances en andere transportvoertuigen naar de daarvoor ingerichte plek. Laat deze voertuigen niet in het paddock staan i.v.m. de beschikbare ruimte.

• Ieder team is verplicht een brandblusser in de pits stand-by te hebben bij het voertuig.
Hierop zal tijdens het evenement zoveel mogelijk gecontroleerd worden.

• Bij het niet nakomen van deze Huishoudelijk Regels en/of aanwijzingen van officials kunnen disciplinaire straffen worden uitgedeeld. Onmiddellijke verwijdering van het terrein en uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd is de minimale straf.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE TEAMS 2008 (2)

• Er wordt per klasse driemaal een oproep gedaan. Deze oproepen hebben een functie. Deze functie is per oproep als volgt:
– De eerste oproep is bedoeld om u als rijder gereed te maken om te vertrekken. Blijf vooralsnog op uw plek. Wordt omgeroepen ongeveer drie kwartier vóór de runs.
– De tweede oproep is bedoeld om te vertrekken naar de Line Up. Het formeren van de Line Up kan thans in gang worden gezet. Kom dus niet te laat!!!! Wordt ongeveer een half uur vóór de runs omgeroepen.
– De derde oproep is bedoeld om volledig in de Line Up te staan. De klasse dient gereed te staan om te starten. Oproep ongeveer een kwartier vóór de runs.
– Men is zelf verantwoordelijk voor het oprijden. Houdt dus de oproepen goed in de gaten en let op je medestanders.

• In de Line-up en startgebied geldt een rookverbod.

• Het is verboden om in het startgebied korte broeken, sandalen, slippers of andere kledingstukken te dragen waarbij het onderlichaam onbedekt is.

• De startnummers dienen goed zichtbaar en leesbaar aan de linkerkant van het voertuig te zijn. Bij niet goed leesbare startnummers ontstaat vertraging in het programma.